Diagnoskriterierna


Tänkte gå igenom AS diagnoskriterierna och hur fet markera det som stämmer in på mig. 


Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (DSM-IV) (Mini-D-IV, diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR, 2002, Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd)

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt: 
(1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen
(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån
(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 
(4) brist på social eller emotionell ömsesidighet

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck:
(1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering
(2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
(3) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)
(4) enträgen fascination inför delar av saker

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen 
(t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för schizofreni är inte uppfyllda.Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom (Gillberg, C & Gillberg, IC, Asperger´s syndrome. Some epidemiological considerations. A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1989, 30:631-638)

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation:
(minst två av följande)
(a) oförmåga till kontakt med jämnåriga
(b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
(c) oförmåga att uppfatta sociala umgängesnormer 
(d) socialt och emotionellt opassande beteende

2. Monomana, snäva intressen:
(minst ett av följande)
(a) som utesluter alla andra sysselsättningar
(b) som stereotypt upprepas 
(c) med inlärda fakta utan mening

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen:
(minst ett av följande)
(a) som påverkar den egna personens hela tillvaro
(b) som påtvingas andra människor

4. Tal och språkproblem:
(minst tre av följande)
(a) sen talutveckling 
(b) ytligt sett perfekt språk
(c) formellt, pedantiskt språk 
(d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 
(e) bristande språkförståelse, inklusive missförstånd i fråga om ordens bokstavliga/underförstådda innebörd

5. Problem i fråga om icke - verbal kommunikation:
(minst ett av följande)
(a) begränsad användning av gester 
(b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
(c) mimikfattigdom 
(d) avvikande ansiktsuttryck 
(e) egendomlig, stel blick

6. Motorisk klumpighet:
dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning

Och så tar vi ADHD kriterierna när jag ändå har en del drag av det också.

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

Ouppmärksamhet
(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter
(b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar
(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra
skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna)

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor)
(g)  tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
(h)  är ofta lättdistraherad av yttre stimuli
(i) är ofta glömsk i det dagliga livet

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

Hyperaktivitet
(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still
(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund
(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)
(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla
(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”
(f) pratar ofta överdrivet mycket

Impulsivitet
(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
(h) har ofta svårt att vänta på sin tur
(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder.

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0